4tubividos

4tubividos

 惟出金穴中者,名握雪石,虽温无毒,与上迥然不同。固精涩二便,止汗免崩淋。

赤醋沃七次,同五倍等则染须黑润。又言坚筋骨者,取以治下部之寒湿。

涂蛇虺之伤,杨梅疔毒,疥癣痔疡,遵法搽敷力不小。止呕吐而定泄泻,气机咸利。

治惊气入心包络,喑不能言语者,用密陀僧末一匕,茶清调服即愈。蝼蛄自腰以前,其涩能止二便,自腰以后,其利能通二便,治水甚效。

男子强阳事,妇人暖子宫。坑同蝉蜕、全蝎末作饼,香油煎滚,温服,以滓敷疔四围,其疔自出。

瘰隐疹,吐衄皆用。坑同蝉蜕、全蝎末作饼,香油煎滚,温服,以滓敷疔四围,其疔自出。

Leave a Reply