sod公司star女星全介绍

sod公司star女星全介绍

有使气者,使味者,气味俱使者,先使气而后使味者,先使味而后使气者。又止血痢,及小儿客忤,捣筛温水服之。

本病∶诸气郁,诸痿喘呕,气短,咳嗽上逆,咳唾脓血,不得卧,小标病∶洒淅寒热,伤风自汗,肩背痛冷,臂前廉痛。 介曰∶疾因食冰,臣因以冰煎此药,是治受病之原也。

小儿哕同大豆末,涂乳饮之。饮酒发热,同青黛、姜汁丸服。

每服一钱,酒调,仍搽母脐中。百药不效者,用之神妙。

肺热如火燎,烦躁咳嗽引饮,一味煎服。 又服蒜汁,止吐血。

二月上壬日土藏器曰∶泥屋之四角,宜蚕。 《纂奇方》∶孩儿茶一钱,珍珠一分,片脑半分,为末敷之。

Leave a Reply